Allmänna villkor – Workscout Sverige AB

Allmänna villkor 

Viktigt information för dig som vill använda Workscout Sverige AB tjänster på Webbsidan och applikationen. 

 

 

1.1 Hur du använder tjänsten

Workscout Sverige AB erbjuder en plattform till användare som kan söka, lämna och acceptera anbud med avseende av att utföra olika typer av hushållsnära tjänster. Det finns uppdragsgivare och scouter på webbsidan. Uppdragsgivarna nyttjar tjänsten för att skicka ut förfrågan om att en tjänst skall utföras. (Förmedlad tjänst) När väl denna tjänst ligger ute på plattformen kan alla registrerade scouter därefter att lägga bud på tjänsten som skall utföras. Uppdragsgivaren väljer sedan rätt scout som hen känner passar bäst till tjänsten. När uppdragsgivaren accepterat hen som skall utföra tjänsten sluts ett avtal mellan uppdragsgivaren och den valda scouten. De uppdrag som utförs med anledning av det slutna avtalet utgör en förmedlad tjänst.

Workscout Sverige AB åtar sig inte att utföra förmedlad tjänst. Vi ansvarar inte för varken kvalitén på eller utförandet av den förmedlade tjänsten som scouten utför.  Ett avtal mellan scout och uppdragsgivaren binder inte oss. Alla skyldigheter och rättigheter som beträffar förmedlad tjänst ligger alltså utanför vårt ansvarsområde.

Du som registrerad användare på Workscout Sverige AB garanterar att du inte kommer att använda tjänsten för sådant ändamål som strider mot lagstiftning eller Workscouts allmänna villkor.

All aktivitet på Workscouts hemsida/applikation ansvar du som ensam användare för. Workscout Sverige AB ansvarar inte för obehörigas tillgång till tjänsten som beror på dig som användare eller andra användares oaktsamhet.

Du som användare ansvar själv för att allt material som görs tillgängligt av dig vid tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.

De fall som Workscout Sverige AB finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på något annat sätt kan medföra skada för eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att reda detta och stänga ditt användarkonto. Workscout Sverige AB avgör själva om detta skall ske. Som användare av vår tjänst accepterar du att andra användare betygsätter dig genom tjänsten.

Du som användare på Workscouts webbsida/applikation har rätt att avsluta ditt användarkonto och sluta använda tjänsten när som helst. Dock slutar inte villkoren att gälla förrän den sista förmedlade tjänsten som du är en del av är utförd enligt Workscouts användarvillkor. Ni har enligt GDPR rätt att när som helst få all information vi samlat om dig raderad.

 


1.1 Viktig Information om registrering och tjänsterna

Workscout Sverige AB ger användare en möjlighet att använda tjänsten genom att registrera sig på webbsidan/applikationen. För att ingå ett avtal om tjänsten som tillhandahålls av Workscout Sverige AB och registrera dig som användare på webbsidan/applikationen måste du som användare vara 18 år gammal.

Användare som tidigare brutit om de allmänna villkoren får inte nyttja tjänsterna på Workscout Sverige AB som tillhandahålls på webbsidan/applikationen enligt Workscouts tillhandahållna villkor eller tillämpliga lagar.

Workscout Sverige AB får ta sig rätten med godtycke att stänga av användare som använder Tjänsten på ett sätt som strider med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som kan framstå som oacceptabelt för Workscout Sverige AB

OBS! Endast fysiska personer kan registrera sig på webbsidan/plattformen som användare av tjänsten.

1.2 Immateriella rättigheter

Workscout Sverige AB äger samtliga immateriella rättigheter detta gäller även immateriella rättigheter till tjänsten, innefattar men ej begränsat till design, programvara, metod och process. Du erhåller inga immateriella rättigheter som skapas eller några immateriella rättigheter till tjänsten. Det är alltså förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior och detta gäller oavsett vilken teknik det sker av hela eller delar av tjänsten. Även utan vårt samtycke är det förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på andra sätt.

När du länkar till tjänsten skall den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är förbjudet att länka på ett sätt så att tjänstens innehåll riskerar att förvrängas eller missuppfattas. Det är förbjudet att utan Workscouts samtycke att göra kopior och detta gäller oavsett vilken teknik

 

1.3 Ändringar av tjänsten på Workscouts webbsida

Workscout Sverige AB tar sig rätten att göra ändringar, avbryta eller avsluta funktioner i tjänsten som de erbjuder vid varje given tidpunkt, detta inkluderar men med begränsningar till funktioner, funktionalitet och i tjänster med eller utan förvarning. Alla nya funktioner, funktionalitet, tjänster som lanserar på plattformen som Workscout Sverige AB erbjuder omfattas av villkoren.

Givetvis åtar sig Workscout Sverige AB att hålla tjänsten verkställande och fullt fungerande under liknande ändringar som beskrivs ovan.

 

1.4 Ändringar av villkoren

Workscout Sverige AB har rätt att när som helst utan skäl att ändra villkoren genom att publicera de ändringarna i villkoren i tjänsten. Samtliga ny adderade villkor kommer automatiskt att börja gälla efter 30 dagar efter att de publicerats i tjänsten eller på annat sätt som godkänts av dig.  Detta sker när du besöker eller använder tjänsten som du godkänner sådana ändringar. Det kan även förekomma att du som användare är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar

 

1.5 Tillgänglighet av tjänsten

Workscout Sverige AB har för avsikt att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar på året. Vi har rätten att vid uppdatering eller underhåll av tjänsten stänga ned tjänsten eller delar av tjänsten. Workscout Sverige AB ansvarar inte för eventuella störningar av tjänsten som kan förekomma på grund av bristande internetuppkoppling vidare störningar hos webbhotellet eller när det sker underhåll av tjänsten. Worskscout Sverige Ab tar inget ansvar för oväntat inkomstbortfall eller liknande pga att tjänsten ligger nere.

 

1.6 Allmänt ansvar för användaren

När du som användare registrerar dig genom mobilt BankID på vår webbsida ansvarar du för att dina registrerade uppgifter är fullständiga och korrekta. (Förnamn och efternamn) Samtliga uppgifter måste överensstämma med de motsvarande folkbokföringsuppgifter som finns registrerade hos skatteverket. Som användare har du enbart rätt till att skapa ett konto på Workscouts hemsida/applikation. För att vidare registrera ditt konto på Workscouts webbsida/applikation krävs det att ha rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Endast du som registrerat fullständig information på ditt konto får genomföra tjänster eller tillhandahålla tjänster som skall utföras på webbsidan/applikationen. Det är förbjudet att låta någon annan än du att använda ditt konto på Workscouts hemsida/applikation. Du ansvarar själv för att ingen annan använder ditt konto eller tjänsten i ditt namn.

Har du som användare misstankar om att någon annan använder ditt namn eller konto på Workscouts hemsida/applikation har du skyldighet att meddela oss snarast så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.

När du som scout blir godkänd av uppdragsgivaren att genomföra tjänsten åtar du dig att göra ett färdigställt jobb enligt överenskommelse på Workscouts webbsida/applikation. När jobbet är färdigställt förbinder sig uppdragsgivaren att ersätta scouten enligt överenskommelse med scouten på Workscouts webbsida/applikation samt att ge ett omdöme om scouten på Workscouts webbsida/applikation. Scouten ansvarar själv för deklarationer samt beskattningar på samtliga inkomster som hen har intjänat genom Workscouts tjänsteplats. (Se mer info nedan)

 

1.7 Betalningar och Skatt

Du som nyttjar Workscouts tjänster och får betalt av uppdragsgivaren ansvarar helt och hållet själv för att deklarera den intjänade ersättning till skattemyndigheten efter ett utfört uppdrag mot betalning som har annonserats på Workscouts webbsida. Alla användare ansvarar själva för skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användandet av tjänsten på Workscouts hemsida, t ex för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå. För mer information om detta samt frågor relaterade till skatter och deklaration så hänvisar Workscout Sverige AB dig till skatteverket.

Följ länken för mer information: Skatteverket

 

1.8 Betalningar mellan användare

Uppdragsgivaren förbinder sig enligt Workscouts allmänna vilkor att betala scouten (uppdragstagare) den överenskomna summan på tjänsten. Konflikter som uppstår i motiv av villkoren eller tjänsten skall bedömas i allmän domstol. Karlstad tingsrätt ska vara första instans. Vid uppkomna konflikter är ni som uppdragsgivare samt uppdragstagare skyldiga enligt Workscouts allmänna vilkor att meddela Workscout Sverige AB via mail eller annan kommunikation (För mer info kring konflikter, läs nedan)

 

1.9 Relation mellan användare

Workscout Sverige AB är inte del av avtalet mellan uppdragsgivaren och scouten vid utförandet av tjänsten som uppdragsgivaren och scouten kommit överens om på Workscouts webbsida/applikation. Inte heller har Workscout Sverige AB någon ersättningsskyldighet gentemot tjänstens användare för de avtal uppdragsgivaren och scouten har träffat med varandra genom att nyttja worscouts tjänst på webbsidan/applikation. Workscout står helt utanför konflikter som kan komma att uppstå om betalning efter utförd tjänst mellan  uppdragsgivare och scout. Workscot är inte heller betalningsskyldiga till scouter som inte fått betalt av uppdragsgivare enligt avtal genom tjänsten med uppdragsgivare.

Uppdragsgivare som ingår i avtal med scouter genom tjänsten gör sig skyldiga att betala för den utförda tjänsten som scouten utfört enligt dessa allmänna villkor. När du som användare använder Workscouts tjänster på webbsidan och i applikationen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa och respektera dem. Missköts detta så tar sig workscout rätten att stänga ditt konto.

 

2.0 Regler för Annonsering

Det är förbjudet att annonser djur i tjänsten på Workscouts webbsida. Det är inte heller tillåtet att skapa annonser innehållandes matavfall i tjänsten. Det är förbjudet att annonsera falska/orealistiska erbjudanden. Workscout Sverige AB förbinder sig rätten att ta bort en annons eller avbryta ett pågående arbete som anses falla inom denna kategori.

Alla varor som är olagliga enligt svensk lag är inte tillåtna i tjänsten. Missbruk kommer komma att polisanmälas om detta överträds.

Det är inte tillåtet som scout att be om en högre ersättning utanför plattformen än den summan som har blivit angivet på Workscouts webbsida. Det är är även förbjudet att addera till fler tjänster som skall utföras efter att en annons har publicerats. Skapa då en till annan istället!

Du åtar dig att lämna de upplysningar om det material eller de saker som din annons innehåller och som Workscout Sverige AB vid var tid efterfrågar samt garanterar genom din publicering av annonsen att de lämnade upplysningarna är korrekta och fullständiga.   

2.1 Behandling av Personuppgifter

För att Workscout Sverige AB skall kunna tillhandahålla tjänsten behöver Worscout samla in och behandla personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

 

2.3 Reklamationer och klagomål

Workscout Sverige AB strävar alltid efter att han nöjda rekommendationen och användare. Vi rekommenderar dig starkt till att vända dig till oss direkt vid eventuella synpunkter eller klagomål så att vi kan jobba för att fortsatt hålla dig som användare nöjd.

Du kan alltid maila oss på info@Workscout.se vid support, reklamationer, eller när du upptäckt fel eller brister i tjänsten. Detta innefattar även ifall det finns fel eller brister i tjänsten som påverkat dig på ofördelaktigt sätt.

2.4 Oväntade eller oförutsägbara händelser

Vid eventuella händelser som vi agerat vårdslöst är vi alltid fria från ansvar för brott mot villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll. Tex. Strömavbrott, eldsvåda, åsknedslag, vattenskador, strejk, krig, mobilisering eller militär inkallelse av större omfattning. Detta gäller även ändrad samt ny tillkommen lagstiftning , rekvisition, myndighets åtgärd, beslag, myndighetsbestämmelser, konflikter på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Förekommer hinder för Workscout Sverige AB att tillgängliggöra tjänsten eller följa annan åtgärd på grund av omständigheter i detta stycke. Då får åtgärden skjutas upp tills hindret har slutat att gälla.

2.5 Stridighet och tillämplig lag

Svensk rätt skall tillämpas på villkoren samt tjänsten. Konflikter som uppstår i motiv av villkoren eller tjänsten skall bedömas i allmän domstol. Karlstad tingsrätt ska vara första instans.

2.6 Klausulerna, ogiltighet

Om någon eller några bestämmelser i Villkoren helt eller delvis skulle vara inaktuella eller inte kunna göras gällande skall förordningen definieras, ändras eller avgå i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet. Detta så att villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, genomförbarhet och verkan.